Realtime Multiplayer Game with #Node.js

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจ node.js กันก่อน

node.js เสมือนเป็นภาษา javascript ที่ เพิ่มเติมด้วย asynchronous i/o library for file, socket and HTTP communication ซึ่งทำให้ node.js มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ตัวเองเป็น web server

แต่

ด้วยเหตุผลว่า javascript run single-threaded นั้นคือ ในครั้งหนึ่งๆ จะมีเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรันได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถจองให้คนใดคนหนึ่งได้ หากทำเช่นนั้น คนอื่นจะต้องรอ ซึ่งทำให้ ระบบโดยรวม ช้าลงมาก แต่เพื่อแก้ปัญหานี้ nodeJs จึงเกิดเป็น non blocking IO model , Continuation Passing Style and Event Loop กลายเป็นว่า เร็วฟุดๆ หากเรา implement ได้อย่างถูกวิธี

What Makes Node.js Faster?

เพื่อความตื่นเต้น ลองมาดู ตัวอย่างหนึ่งของ multiplayer web: MMOsteroids

Get started

ในตัวอย่างนี้ เราจะแบ่ง code เป็น 2 ส่วน

 • Server : จะเป็นตัวกลางในการสื่อการกับ client อื่นๆ
 • Client : แสดงผลเกมส์

Requirements

Node.js

apt-get install nodejs

NPM

apt-get install npm

Socket.io

cd to/your/project

npm install socket.io

Step 1. Setting up Server file

เริ่มด้วย การ setting node.js server ของเรา

 • สร้าง server.js ซึ่งจะต้องทำการ include libery util และ socket.io
 • สร้างตัวแปรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้
 • สร้าง init function ซึ่งจะเป็น function ในการกำหนด ค่าต่างๆของ server และ เป็น bootstrap ของ server
 • จากนั้นเริ่ม implement ใน init function ทำการตั้งค่า port ที่จะเป็นช่องทางในการติดต่อและวิธีการเชื่อมต่อของ socket
 • และสุดท้ายคือ สั่งรัน init function
// server.js
var util = require("util"), io = require("socket.io");
var socket,players;
function init() {
  players = [];
 
  /* setting socket.io ใช้ในการส่งข้อมูล*/
  socket = io.listen(8000); /* setting port */ 
  socket.configure(function() {
    socket.set("transports", ["websocket"]); 
    socket.set("log level", 2);
  });
};
 
init(); /* start our server */

ทดสอบโดยลองรันคำสั่ง

node server.js

หากทำการลงครบถ้วน สมบูรณ์ จะได้

info – socket.io started

Step 2. Set Event Handlers for Socket.io

จากที่ทราบมาแล้วว่า node.js เป็น event-loop นั้นทำให้การ programming สำหรับ node.js จะต่างออกไปจากปกติ เรียกว่า Event-driven programming จะเป็นการกำหนดว่า เมื่อแต่ละ event เกิดขึ้น เราจะต้องตอบสนองยังไง? ซึ่ง main loop ของ node.js จะเป็นส่วนดักจับ event ต่างๆที่เกิดขึ้น [listens for events] เมื่อ event เกิดขึ้นจึงเรียก function ที่เรากำหนดไว้ เรียก function เหล่านี้ว่า callback function

 • สร้าง function setEventHandlers เพื่อกำหนด callback ให้กับ event ต่างๆ
 • event แรก ที่กำหนดคือ เมื่อ มีการ connect มาที่ socket.io ซึ่งมันจะทำการสร้างตัวแปร client ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ติดต่อกับ browser ของผู้เล่นแต่ละคน หลังจาก socket.io สร้างตัวแปร client ขึ้นมาแล้ว จะทำการเรียก callback function onSocketConnection พร้อมส่งตัวแปร client เป็น argument
 • ใน onSocketConnection จะต้องทำการตั้งค่า event 3 อย่างให้กับตัวแปร client
 1. บอก client ว่า มีผู้เล่นตายไปแล้ว
 2. บอก client ว่า มีผู้เล่นใหม่
 3. บอก client ว่า มีผู้เล่นย้ายตำแหน่ง
// server.js
function init() {
  /* ..... code จาก #1 ..... */
  setEventHandlers();
};
var setEventHandlers = function() {
  socket.sockets.on("connection", onSocketConnection);
};

function onSocketConnection(client) {
  util.log("New player has connected: "+client.id);
  client.on("disconnect", onClientDisconnect);
  client.on("new player", onNewPlayer);
  client.on("move player", onMovePlayer);
};

function onClientDisconnect() {
  util.log("Player has disconnected: "+this.id);
};

function onNewPlayer(data) {
  /* implement later*/
};

function onMovePlayer(data) {
  /* implement later*/
};

Step 3. Create Player class on server

เราสามารถใช้ client ที่ socket.io สร้างมาแล้ว แต่ แต่ แต่ … แต่ละ browser [tab] จะเข้าถึงตัวแปร client ของตัวเองได้อย่างเดียว #กำ จึงสร้าง Player class ขึ้นมาเอง เพื่อใช้แทน client อื่นๆ เอาไว้สื่อสารกัน โดยกำหนดให้ Player แต่ละ instance จะต้องผูก ด้วย id กับ client หนึ่งเสมอ!!

 • สร้าง Player.js และ setter-getter function ตามด้านล่างเบยยยย~
// Player.js
var Player = function(startX, startY) {
  var x = startX,
    y = startY,
    id;
  
  var getX = function() {
    return x;
  };
 
  var getY = function() {
    return y;
  };
 
  var setX = function(newX) {
    x = newX;
  };
 
  var setY = function(newY) {
    y = newY;
  };
 
  return {
    getX: getX,
    getY: getY,
    setX: setX,
    setY: setY,
    id: id
  }
};
 
/* export เพื่อให้ file อื่นสามารถใช้ได้ */
exports.Player = Player;
 

Step 4. Implement “onNewPlayer” event

หลังจากเราสร้าง Player class ก็ต้องกลับมาผูกแต่ละ Player กับตัวแปร client ซึ่งสามารถทำได้ขณะที่เกิด event new player มาที่ server เนืองจาก browser ส่งมา ซึ่งจะส่งมาหลังจาก connection กับ server เรียบร้อยแล้ว

 • include class Player
 • สร้าง Player instance ใน function onNewPlayer
 • ส่งไปบอก browser ของเครื่องอื่นๆ ว่ามี new player
 • ส่งไปบอก browser ของเครื่องตัวเองให้สร้าง player คนอื่นๆที่มีอยู่แล้ว
 • เก็บ Player instance เข้า players
// server.js
/* ... code ก่อนๆ ... */
var Player = require("./Player").Player;
 
function onNewPlayer(data) {
  var newPlayer = new Player(data.x, data.y);
  newPlayer.id = this.id;
  this.broadcast.emit("new player", { id: newPlayer.id, 
                     x: newPlayer.getX(), 
                     y: newPlayer.getY() }); 
  var i, existingPlayer;
  for (i = 0; i < players.length; i++) {
    existingPlayer = players[i];
    this.emit("new player", {id: existingPlayer.id, 
                 x: existingPlayer.getX(), 
                 y: existingPlayer.getY()});
  };
  players.push(newPlayer);
};
 

Step 5. Let’s be a Client

ทั้งหมดที่ผ่านมา คือการเตรียม server ซึ่งจะใช้เป็นตัวช่วยในการติดต่อกันระหว่างผู้เล่น ต่อมาเราจึงหันมา implement ฝั่ง client บ้าง แต่เราจะข้ามรายละเอียดของวิธีการสร้าง แต่เราจะมาทำให้มันเป็น multiplayer กัลลลลล ลล ล ล ~

 • download single player game [DWL]
 • unzip ออกมาจะเห็น copy ให้อยู่ที่เดียวกับ server.js และ Player.js
 • ลอง open index.html จะเห็น จุดดำๆ วิ่งไปมาได้ โดยใช้ปุ่มลูกศร เหมือนรูปด้านล่าง

ก่อนจะเริ่ม Implement จะมาแนะนำไฟล์ต่างๆให้รู้จักกันก่อน

 • index.html : เป็นหน้าที่เริ่มต้นรันเกมส์
 • js/game.js : เป็น js ควบคุมการดำเนินไปของเกมส์ เช่น รับ input , แสดงผลลัพย์ต่างๆ
 • js/Player.js : class ตัวแทนของผู้เล่นคนอื่นๆ

เริ่มต้นด้วย include socket.io ให้กับ ฝั่งผู้เล่น โดยแก้ไข index.html

<!-- index.html -->
<span style="color: slategray"> &lt;!-- other --&gt; </span>
&lt;canvas id="gameCanvas"&gt;&lt;/canvas&gt;

<span style="color:rgb(253, 215, 14)">
&lt;!-- add this line --&gt;
&lt;script src="http://localhost:8000/socket.io/socket.io.js"&gt;
&lt;/script&gt;
&lt;!-- add this line --&gt;
</span>
&lt;script src="js/requestAnimationFrame.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src="js/Keys.js"&gt;&lt;/script&gt;
<span style="color: slategray"> &lt;!-- other --&gt; </span>
 

ต่อมา เราจะมาแก้ไขไฟล์ game.js เพื่อให้รองรับ #multiplayer โดย

 • สร้างตัวแปร socket เพื่อใช้ในการติดต่อกับ server และตัวแปร remotePlayers เพื่อเก็บ Player instance ของผู้เล่นคนอื่นๆ
 • ติดต่อกับ server
 • สร้าง callback สำหรับ event ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับ server แต่เป็นมุมมองของผู้เล่น
// js/game.js
function init() {
  /* other code */
  /* ............ */
 
  /* add this */
  // socket connect
  socket = io.connect("http://localhost", {port: 8000, transports: ["websocket"]});
 
  // Initial remote players
  remotePlayers = [];
  setEventHandlers();
};
 
var setEventHandlers = function() {
  /* other code */
  /* ............ */
 
  /* add this*/
  socket.on("connect", onSocketConnected);
  socket.on("disconnect", onSocketDisconnect);
  socket.on("new player", onNewPlayer);
  socket.on("move player", onMovePlayer);
  socket.on("remove player", onRemovePlayer);
};
 
function onSocketConnected() {
  console.log("Connected to socket server");
};
 
function onSocketDisconnect() {
  console.log("Disconnected from socket server");
};
 
function onNewPlayer(data) {
  console.log("New player connected: "+data.id);
};
 
function onMovePlayer(data) {
  /* implement later */
};
 
function onRemovePlayer(data) {
  /* implement later*/
};
 

หากพยายามจนมาถึงขั้นนี้ เช็คควสามถูกต้องโดยพิมพ์ node server.js เพื่อ รัน server

หาเป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว จะเห็นข้อความในกล่องด้านล่าง ใน javascript console [[ หาใช้ chrome กด ctrl+shift+J ]]

Connected to socket server

ปล.ทั้งหมดนี้แค่เพื่อ connect กับ server คงหวังว่าจะเห็น multiplayer แล้วซินะ #ยังไม่เสร็จขอรับ

Step 6. Display another Player

หลังจาก connection เรียบร้อยแล้ว ต่อไปคือการแสดงผลผู้เล่นคนอื่นๆในฝั่ง client นั้นหมายความว่าเราต้องทำการแก้ไขไฟล์ public/js/Player.js

 • ใส่ส่วนของตัวแปร id ลงไปเพื่อใช่ระบุตัวตนของผู้เล่น
 • สร้าง getter-setter function เหมือนในส่วน server
// js/Player.js
var Player = function(startX, startY) {
 /* other code*/
 /* ............*/
 
 var id;
 
 // Getters and setters function
 var getX = function() {
  return x;
 };
 
 var getY = function() {
  return y;
 };
 
 var setX = function(newX) {
  x = newX;
 };
 
 var setY = function(newY) {
  y = newY;
 };
 
 /* edit this */
 return {
  getX: getX,
  getY: getY,
  setX: setX,
  setY: setY,
  update: update,
  draw: draw
 }
 
};

แต่แค่นี้ยังไม่พอสำหรับการแสดงผลผู้เล่น สิ่งต่อไปคือ กลับไปแก้ไขไฟล์ game.js

 • ส่งข้อมูลใน browser ของเครื่องตัวเอง ไปให้ผู้เล่นอื่นแสดง
 • รับข้อมูลจาก broeser ของเครื่องผู้เล่นอื่น
 • วาด
// js/game.js
/* ............*/
/* other code */
function onSocketConnected() {
 console.log("Connected to socket server");
 
 //ส่งข้อมูลในเครื่องเราไปให้ผู้เล่นอื่น
 socket.emit("new player", {x: localPlayer.getX(), y: localPlayer.getY()});
};
 
function onNewPlayer(data) {
 console.log("New player connected: "+data.id);
 
 // Initialise the new player
 var newPlayer = new Player(data.x, data.y);
 newPlayer.id = data.id;
 
 remotePlayers.push(newPlayer);
};
 
function draw() {
 ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
 localPlayer.draw(ctx);
 
 /* edit this */
 // Draw the remote players
 for (ver i = 0; i < remotePlayers.length; i++) {
  remotePlayers[i].draw(ctx);
 };
 /* edit this */
};
 
/*other code*/

Step 7. Update it!!

ใกล้ถึงความจริงแล้ว หากลองรันตอนนี้จะเห็นว่า ทุกครั้ง refresh จะเกิดจุดใหม่ โดยของเก่าไม่หายไป และที่สำคัญคือ จุดอื่นๆไม่เลื่อน เพราะยังไม่ทำการส่ง update นั้นเอง

แต่แน่นอนว่าครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขทั้ง ฝั่งผู้ใช้ และ ฝั่งเซิฟเวอร์

ฝั่งผู้ใช้

 • สร้าง function playerById เพื่อ ใช้ในการหาผู้ใช้คนอื่น จาก Id
 • ลบผุ้เล่นคนอื่นเมื่อเกิด event remove player แต่ไม่จำเป็นต้องส่งไปบอกฝั่งเซิฟเวอร์ขณะ disconnect !!
 • ส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันไปยังเซิฟเวอร์
 • เปลี่ยนตำแหน่งของจุด เมื่อเกิด event move player
// js/game.js
/*..........*/
/* other code*/
 
/* add this */
function playerById(id) {
 for (ver i = 0; i &lt; remotePlayers.length; i++) {
  if (remotePlayers[i].id == id)
   return remotePlayers[i];
 };
 
 return false;
};
 
// Remove player
function onRemovePlayer(data) {
 var removePlayer = playerById(data.id);
 if (!removePlayer) {
  console.log("Player not found: "+data.id);
  return;
 };
 
 remotePlayers.splice(remotePlayers.indexOf(removePlayer), 1);
};
 
 
// Move player
function onMovePlayer(data) {
 var movePlayer = playerById(data.id);
 if (!movePlayer) {
  console.log("Player not found: "+data.id);
  return;
 };
 
 movePlayer.setX(data.x);
 movePlayer.setY(data.y);
};
 
/* edit this*/
function update() {
 if (localPlayer.update(keys)) {
  // ส่งข้อมูลไปบอก server 
  socket.emit("move player", {x: localPlayer.getX(), y: localPlayer.getY()});
 };
};
 

ฝั่งเซิฟเวอร์

สำหรับฝั่งเซิฟเวอร์ จะมีการแก้ไขที่ไม่ต่างกัน นั้นคือ

 • สร้าง function playerById
 • ลบผุ้เล่นคนอื่นเมื่อเกิด disconnect และส่งต่อให้ผู้เล่นคืนอื่นด้วย evnet remove player
 • สุดท้าย คือ หากข้อมูลจากผู้เล่นคนใดมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการส่งข้อมูลต่อไปให้ผู้เล่นคนอื่นๆ
 • เสร็จสมบูรณ์*
// server.js
/* other code*/
 
/* add this*/
function playerById(id) {
 var i;
 for (i = 0; i &lt; players.length; i++) {
  if (players[i].id == id)
   return players[i];
 };
 
 return false;
};
 
function onClientDisconnect() {
 util.log("Player has disconnected: "+this.id);
 
 var removePlayer = playerById(this.id);
 if (!removePlayer) {
  util.log("Player not found: "+this.id);
  return;
 };
 
 players.splice(players.indexOf(removePlayer), 1);
 this.broadcast.emit("remove player", {id: this.id});
};
 
 
function onMovePlayer(data) {
 var movePlayer = playerById(this.id);
 if (!movePlayer) {
  util.log("Player not found: "+this.id);
  return;
 };
 
 movePlayer.setX(data.x);
 movePlayer.setY(data.y);
 
 this.broadcast.emit("move player", {id: movePlayer.id, x: movePlayer.getX(), y: movePlayer.getY()});
};
 

ดูโค้ดฉบับเต็ม

เครดิต